Stadga

STADGAR ÖREBRO PRIDE FÖRENING

§1 ÄNDAMÅL

Örebro Pride ska utmana heteronormen och manifestera mänskliga rättigheter. Pride ska vara ett sprakande evenemang som också leder till bestående förändring. Den ska vara en plattform som syftar till att öka kommunikationen och öka kunskaper om kön, uttryck och sexualiteter. Pride ska verka för hbtq-personers synlighet. Den ska utmana heteronormen och stärka hbtq-samhället.

Örebro Pride ska verka för att alla hbtq-personer ska känna sig inkluderade oavsett kön, etnicitet, religion, funktionsnivå eller ålder.

Detta manifesterar föreningen genom att varje år arrangera kulturfestivalen Örebro Pride.

Örebro Pride är partipolitiskt och religiöst obundet, föreningen har sitt säte i Örebro.

Samarbetspartners samt sponsorer skall stå bakom Örebro Prides grundvärderingar och ändamål.

§2 VERKSAMHETSÅR

Föreningens verksamhetsår är oktober-september.

§3 MEDLEMSKAP

Medlem i föreningen är fysisk person eller juridisk person eller annan ideell sammanslutning/organisation som godtar föreningens stadgar samt betalt fastställd avgift.

Medlemsavgift skall erläggas innan årsmöte för att en person ska inräknas i röstlängden och för att som medlem vara valbar till förtroendeuppdrag.

Medlemskap under det år medlemmen betalt upphör om medlemmen skriftligen begär detta.

Medlem som uppenbarligen motverkar föreningens syften sådana de framgår av stadgarna kan, efter att ha beretts tillfälle att yttra sig, uteslutas genom beslut av styrelsen. Beslutet kan överklagas på nästkommande årsmöte.

§4 MÖTESRÄTTIGHETER OCH BESLUTSFORMER

Närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt vid årsmöte tillkommer varje medlem och ombud i föreningen.

Ingen äger rösträtt i fråga som rör egen förvaltning eller eget arvode.

Årsmötet kan ge närvaro- och/eller yttranderätt till annan.

Juridiska personer och ideella sammanslutningar/organisationer anmäler med registreringsbevis eller annan handling vem/vilka fysisk(a) person(er) som är dess ombud till möte.

Ideella sammanslutningar/organisationer har rätt till en röst för varje påbörjat hundratal medlemmar, dock högst 10 röster.

Medlemsantal skall kunna styrkas med handlingar.

Medlem kan medta en fullmakt, dock aldrig mer än en.

Sluten omröstning kan endast tillämpas vid personval och skall genomföras om någon röstberättigad så begär. Röstsedel ska kasseras om den upptar fler namn än det antal som ska väljas samt om den upptar annat namn än till valet nominerad kandidat.

Vid omröstning tillämpas enkel majoritet såvida inte dessa stadgar föreskriver annat. Vid lika röstetal är ordförandens röst utslagsgivande, utom vid personval då lotten avgör.

I övrigt då fråga om mötesregel uppkommer avgör mötet.

§5 MEDLEMSAVGIFT

Medlem skall erlägga avgift till föreningen. Årsmötet fastställer medlemsavgiftens storlek. Medlemsavgiften avser kalenderår.

§6 ÅRSMÖTE

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och ordinarie årsmöte skall hållas under oktober månad varje år. Kallelse med föredragningslista skall vara medlemmarna tillhanda en månader innan möte.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor innan mötet och skall tillsammans med propositioner, verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, revisionsberättelse samt valberedningens förslag finnas tillgängliga för föreningens medlemmar sju dagar före årsmötet. Medlem som önskar handlingar sända till sig anmäler detta till föreningen. Om det finns ärenden av särskild stor betydelse (t.ex. stadgeändring, organisationsförändring, upplösning av föreningen, föreningens försättande i likvidation) skall styrelsen sända dessa till samtliga medlemmar.

Följande punkter skall finnas med på ordinarie årsmötes föredragningslista:

1. Årsmötets öppnande

2. Godkännande av dagordning

3. Val av mötesordförande

4. Val av mötessekreterare

5. Upprättande av röstlängd

6. Val av två justerare tillika rösträknare

7. Fråga om mötets behöriga utlysande

8. Årsredovisning

9. Revisorernas berättelse

10. Ansvarsfrihet för avgående styrelse

11. Beslut/justering om stadgar

12. Beslut om medlemsavgiften

13. Beslut om antal ledamöter och ersättare i styrelsen

14. Val av ordförande och vice ordförande för en tid av ett år

15. Val av ledamöter och ersättare för en tid av ett år.

16. Val av revisorer och jämte ersättare för en tid av ett år.

17. Val av ledamöter i valberedningen jämte sammankallande för en tid av ett år.

18. Motioner från medlemmar

19. Förslag från styrelsen

20. Övriga frågor

21. Mötet avslutas

§7 EXTRA ÅRSMÖTE

Extra årsmöte skall hållas för att behandla särskilda frågor om styrelsen, någon av revisorerna eller minst 10 % av samtliga medlemmar så begär. Sådan begäran skall inges skriftligen till styrelsen med förslag till föredragningslista.

Extra årsmöte skall äga rum inom sex veckor efter det att begäran skett. Kallelse skall vara medlemmarna tillhanda senast fyra veckor innan extra årsmöte.

Beslut får endast fattas i frågor som upptagits på den föredragningslista som skickas ut i samband med kallelsen.

§8 STYRELSEN

Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, kassör samt ordinarie ledamöter. Styrelsen väljer på konstituerande möte bland de ordinarie ledamöterna kassör och sekreterare.

Styrelseledamot ska vara medlem i föreningen.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande, vice ordförande eller annan av styrelsen utsedd person. Vid styrelsens sammanträden skall protokoll föras som justeras av ordföranden, sekreterare eller annan ledamot som styrelsen utser.

Styrelsen leder föreningens verksamhet, ansvarar för denna, för föreningens ekonomi och för att beslut fattade av årsmötet verkställs.

Styrelsen skall yttra sig över motioner inför ordinarie årsmöte samt ärenden som påkallat extra årsmöte. Styrelsen kan hänskjuta frågor till årsmötet som är av den karaktär att styrelsen ej själva anser sig ha befogenhet att besluta om eller annan fråga (propositioner) som styrelsen vill hänskjuta till årsmötet.

Styrelsen är beslutsmässig om antalet närvarande röstberättigande ledamöter är minst 2/3-ar av det totala antalet ordinarie styrelseledamöter. Vid omröstning tillämpas enkel majoritet och vid lika röstetal är mötesordförandens röst utslagsgivande.

§9 RÄKENSKAP OCH REVISION

I skälig tid före ordinarie årsmöte skall styrelsen till revisorerna lämna verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse innehållande resultat- och balansräkning. Revisorerna kan avge revisionsberättelse senast två veckor före årsmötet. Revision skall även ske vid andra tillfällen än vid årsrevisionen.

Ordinarie årsmöte väljer två revisorer och minst en revisorsuppleant som skall granska styrelsens arbete och förvaltning.

§10 VALBEREDNING

Årsmötet utser en valberedning på minst tre personer, varav en sammankallande. Valberedningen skall lägga fram förslag på styrelse och revisorer till årsmötet. Valberedningens sammansättning bör spegla hbtq-samhället mångfald och valberedningens förslag till styrelse ska beakta detta också

§11 FIRMA

Föreningens firma är: Örebro Pride

Firman tecknas av två inom styrelsen utsedda firmatecknare i förening.

§12 STADGEÄNDRING

Beslut om ändring i dessa stadgar fattas av extra samt påföljande ordinarie årsmöte, varvid två tredjedels majoritet räknat på det totala antalet röster som kan avlämnas vid omröstningstillfället krävs.

§13 UPPLÖSNING

Beslut om upplösning av föreningen eller överlåtelse av föreningens verksamhet kan fattas endast av årsmöte varvid två tredjedels majoritet räknat på det totala antalet röster som kan avlämnas vid omröstningstillfället vid två på varandra följande årsmöten eller extra årsmöten med minst sex veckors mellanrum.

Sådant beslut skall även omfatta beslut om förvaltning eller fördelning av föreningens eventuella tillgångar.